ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW BOKSERSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SMOK ZABIERZÓW IM. ANDRZEJA FIRSTA

Zarząd Stowarzyszenia Bokserskiego Klubu Sportowego SMOK Zabierzów im. Andrzeja Firsta w Zabierzowie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2022 roku (sobota) o godzinie 15.00
w Zabierzowie przy ul. Przy Torze 15 z zastrzeżeniem, że w przypadku nieosiągnięcia wymaganego quorum o tej godzinie, obrady będą ważne w drugim terminie tj. o godz. 15:15 bez względu na liczbę obecnych, zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Bokserskiego Klubu Sportowego SMOK Zabierzów im. Andrzeja Firsta:

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Omówienie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.
 6. Podjęcie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – każdemu z członków osobno.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej – każdemu z członków osobno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 10. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd

Bokserskiego Klubu Sportowego SMOK Zabierzów im. Andrzeja Firsta